Wikia

WoWWiki

Teloren

104,440pages on
this wiki
Talk0
AllianceNPCElite 32Teloren
Teloren
Title <Hippogryph Master>
Gender Male
Race Night elf (Humanoid)
Level 65 Elite
Location Stonetalon Mountains[36.4, 7.2]
See Icon-3D-48x48

Teloren is a level 65 hippogryph flight master located at Stonetalon Peak in the contested territory of Stonetalon Mountains.


See List of Stonetalon Mountains NPCs.

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki