Wikia

WoWWiki

Server:Gurubashi US/Wrath 3.1 Raid

< Server:Gurubashi US

103,470pages on
this wiki
Talk0

== Ulduar 25 man Normal Progression Top 15

Pos. Guild Flame Leviathan Razorscale Ignis XT-002 Iron Assembly Kologarn Auriaya Hodir Thorim Freya Mimiron General Vezax Yogg-SaronN N N N N N N N N N N N N
1. Official horde mini-icon Notorious Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini
2. Official alliance mini-icon Warfare Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini -
3. Official horde mini-icon Angry Dragon Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini -
4. Official alliance mini-icon Phoenix Exile Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini -
5. Official horde mini-icon Faces da Morte Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini -
6. Official alliance mini-icon Reborn Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini - -
7. Official horde mini-icon Marginal Utility Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini - -
8. Official horde mini-icon Crimson Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini - - - - -
9. Official horde mini-icon Catalyst Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini - - Checkmini - - -
10. Official horde mini-icon Elitist Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini - - - - - -
11. Official horde mini-icon Nevermore Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini - - - - - -
12. Official alliance mini-icon Legatum Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini - - - - - -
13. Official horde mini-icon Unbound Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini - - - - - - -
14. Official horde mini-icon Death is Eternal Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini Checkmini - - - - - - - -
15. Official horde mini-icon Heroic Pact Checkmini Checkmini - Checkmini Checkmini Checkmini - - - - - - -

Around Wikia's network

Random Wiki