Wikia

WoWWiki

Putridus Shadowstalker

104,497pages on
this wiki
Talk0
CombatMobElite 32Putridus Shadowstalker
Putridus Shadowstalker
Race Satyr (Demon)
Level 41-43 Elite
Reaction Alliance Horde
Affiliation Putridus
Location Maraudon
Status Killable
See Icon-3D-48x48

Putridus Shadowstalkers can be found in Maraudon.

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki