Wikia

WoWWiki

Naxxanar Skeletal Mage

104,492pages on
this wiki
Talk0
CombatMob 32Naxxanar Skeletal Mage
Naxxanar Skeletal Mage
Race Skeletal mage (Undead)
Level 72
Location Naxxanar, Borean Tundra
Status Killable
See Icon-3D-48x48

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki