Wikia

WoWWiki

Moa'ki Warrior

104,492pages on
this wiki
Talk0
NeutralNPC 32Moa'ki Warrior
Moa'ki Warrior
Gender Male
Race Tuskarr (Humanoid)
Level 75
Affiliation The Kalu'ak
Location Moa'ki Harbor, Dragonblight
Status Alive
See Icon-3D-48x48

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki