Wikia

WoWWiki

Moa'ki Turtle Rider

104,497pages on
this wiki
Talk0
NeutralNPC 32Moa'ki Turtle Rider
Moa'ki Turtle Rider
Race Tuskarr (Humanoid)
Level 70
Reaction Alliance Horde
Affiliation The Kalu'ak
Location Moa'ki Harbor, Howling Fjord
See Icon-3D-48x48

Moa'ki Turtle Riders are tuskarr guards that patrol the Moa'ki Harbor in Dragonblight.

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki