FANDOM


Inv misc gem emerald 01

SourceEdit

Imprisoned Infernal Spirit as a quest objectiveEdit

This item is an objective of Neutral 15 [40] Shard of an Infernalω τ ϖ.

External linksEdit