Wikia

WoWWiki

Holdout Warrior

104,439pages on
this wiki
Talk0
AllianceNPCElite 32Holdout Warrior
Holdout Warrior
Race Gnome
Level 26-27 Elite
Health 2,250 - 2,400
Reaction Alliance Horde
Affiliation Gnomeregan Exiles
Location Gnomeregan
See Icon-3D-48x48

Holdout Warrior can be found in the Holdout in Gnomeregan.

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki