FANDOM


Inv misc pelt wolf ruin 01

SourceEdit

This item drops from:

Fresh Carcass as a quest objectiveEdit

This item is an objective of Horde 15 [37] Frostmawω τ ϖ.

External linksEdit