Wikia

WoWWiki

Enslaved Proto-Drake

104,498pages on
this wiki
Talk0
CombatMobElite 32Enslaved Proto-Drake
Enslaved Proto-Drake
Gender Male
Race Proto-dragon (Dragonkin)
Level 70 Elite
Location Utgarde Keep
Status Killable
See Icon-3D-48x48

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki