Wikia

WoWWiki

Server:Rexxar Korea

102,750pages on
this wiki
Talk1


Korean server.

  • The Family Guild [1]

Official alliance mini-iconAllianceEdit

Official horde mini-iconHordeEdit

Around Wikia's network

Random Wiki