Wikia

WoWWiki

Moa'ki Turtle Rider

Revision as of 14:56, October 1, 2012 by MarkvA (Talk | contribs)

(diff) ←Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
102,844pages on
this wiki
Talk0
NeutralNPC 32Moa'ki Turtle Rider
Moa'ki Turtle Rider
Race Tuskarr (Humanoid)
Level 70
Reaction Alliance Horde
Affiliation The Kalu'ak
Location Moa'ki Harbor, Howling Fjord
See Icon-3D-48x48

Moa'ki Turtle Riders are tuskarr guards that patrol the Moa'ki Harbor in Dragonblight.

External linksEdit

Around Wikia's network

Random Wiki